Jsme tu pro Vás:

Vyberte s čím Vám můžeme pomoci nebo poradit ...

Pojištění

Poskytujeme nejkomplexnější poradenství v oblasti pojištění. Nabízíme našim klientům možnost sjednání veškerých druhů a typů pojištění, a to jak pojištění životního, tak i neživotního (např. povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění nemovitostí, pojištění domácnosti, pojištění tzv. "na blbost", atd.). Naši finanční poradci Vám přesně podle Vašich požadavků a potřeb navrhnou nejvhodnější způsob pojištění de facto čehokoli, Vás, Vašich dětí, Vašeho majetku (povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění domu, pojištění vybavení domácnosti, atd). Ať už chcete pojistit Váš život a zdraví (tedy životní pojištění) nebo majetek či jiná rizika (tedy neživotní pojištění), náš poradce Vás nasměruje ke správnému rozhodnutí v oblasti pojištění.

Pro Vaši lepší informovanost uvádíme níže krátký seznam nejběžnějších pojmů obecně používaných v oblasti pojištění.

allrisk pojištění - pojištění na všechna rizika.

bonus - sleva za bezeškodní průběh pojištění užívaná zejména u povinného ručení a havarijního pojištění, ale v poslední době i např. u pojištění nemovitostí a pojištění domácnosti.

malus - opak bonusu, přirážka na pojistném za to, že došlo k pojistné události, rovněž užívaný především u povinného ručení a havarijního pojištění.

neživotní pojištění - zahrnuje krytí celé škály rizik, když pro neživotní pojištění jsou typická např. pojištění nemovitostí, pojištění domácnosti, pojištění odpovědnosti za škody, havarijní pojištění, povinné ručení, ale i pojištění úrazové, pojištění zdravotní.

penzijní připojištění - dobrovolné připojištění, na jehož běh přispívá sám účastník (a někdy i jeho zaměstnavatel), kde je v penzijních fondech vytvářena úspora následně vyplácená ke starobnímu důchodu.

podpojištění - označuje stav, kdy pojistná je částka smluvená v pojistné smlouvě nižší, než je pojistná hodnota pojištěného majetku.

pohledávka - dlužná částka, kterou dlužník dluží věřiteli.

pojištění - pojištění je právní vztah, kdy pojistitel za úplatu (pojistné) poskytuje pojistnou ochranu, tzn. vyplácí pojistné plnění v případě, že dojde k pojistné události.

pojištěný - osoba, na jejíž majetek, život, zdraví nebo odpovědnost za škody se pojištění vztahuje.

pojistka - písemné potvrzení pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy.

pojistná částka - je finanční částka představující pojistné plnění při naplnění podmínek a okolností stanovených v pojistné smlouvě.

pojistná doba - doba, na kterou je pojištění uzavřeno, po kterou pojištění trvá.

pojistná smlouva - smluvní dokument, který je hmotným vyjádřením pojistného vztahu.

pojistná událost - je stav předpokládaný v pojistné smlouvě, při jehož vzniku je pojišťovna povinna poskytnout pojištěnému plnění podle pojistné smlouvy.

pojistné - částka vyjádřená v penězích, která je cenou za poskytnutou pojistnou ochranu.

pojistné plnění - částka poskytnutá pojišťovnou při vzniku pojistné události jako náhrada vzniklé škody v souladu s pojistnou smlouvou.

pojistník - osoba, která uzavřela s pojišťovnou pojistnou smlouvu a zavázala se platit pojistné.

životní pojištění - je pojištění zahrnující rizika ohrožující zdraví a život člověka, při kterém se uplatňují výplaty pojistných plnění v případě pojistných událostí, přičemž výše pojistného plnění je dána výší pojistné částky, kterou pojistník sjednal, a tato výše pojistné částky má podle jeho představ dané riziko pokrýt; patří sem např. pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ dožití, důchodové pojištění, apod.