Jsme tu pro Vás:

Vyberte s čím Vám můžeme pomoci nebo poradit ...

Oddlužení

Oblast insolvencí a oddlužení zahrnuje široké pole služeb vedoucích k refinančnímu či sanačnímu vyřešení náročné a těžce zvládnutelné finanční situace při nezvládnutelné výši dluhů a exekucí. Oblast insolvencí se vyznačuje vysokou individualitou a je tedy zcela nezbytné udržovat kontakt mezi finančním poradcem a klientem směřujícím k oddlužení. Tyto úkony obvykle vyžadují řadu osobních schůzek, v průběhu kterých se s klientem soustředíme na analýzu, doporučení řešení a realizaci řešení vedoucí k oddlužení klienta. Vzhledem k výše řečenému je zřejmé, že každý případ je od ostatních odlišný. Přesto je možné nastínit alespoň základní způsoby řešení tíživé finanční situace.

Oddlužení prostřednictvím prodeje nemovitosti

Toto řešení je vhodné pro osoby, jejichž dluhy a exekuce nepřekračují hodnotu majetku. V daném případě jsme schopni zprostředkovat prodej nemovitosti nebo i její okamžitý výkup, vyčíslení dluhů a vyplacení exekucí zatěžujících nemovitosti (pokud nemovitost zatěžují dluhy a i exekuce, není možné uskutečnit prodej standardní cestou). Klient tak obdrží kompletní servis potřebný k vypořádání svých dluhů, včetně instrukcí kolik finančních prostředků, k jakému datu a na jaký účet má být zasláno.

Úvěry se zajištěním

Možným způsobem řešení špatné finanční situace a oddlužení je mnohdy tzv. refinancování dluhů. Veškeré klientem splácené ale i nesplácené dluhy a exekuce se tak sloučí do jediného nového závazku, který má z pravidla nižší splátku, než byla souhrnná splátka u dřívějších dluhů. Podobné úvěry je možné zprostředkovat jak v bankovním, tak i nebankovním sektoru v závislosti na závažnosti předchozích dluhových a splátkových delikvencích klienta. Zlaté pravidlo však zní, že pokud klient v minulosti potíže se splácením již měl, je podobné refinancování možné už pouze prostřednictvím zajištěného úvěru. Podobné úvěry jsme sami schopni poskytnout z vlastních zdrojů, zejména pro podnikatele pak nabízíme zajímavé podmínky.

Insolvenční řízení - osobní bankrot

Naše společnost se mimo jiné zabývá také poskytováním administrativních a logistických služeb, které předcházejí nebo souvisí s podáním insolvenčního návrhu podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Samotné zpracování a podání insolvenčního návrhu zajišťuje spolupracující advokátní kancelář, v případě sociální nebo hmotné nouze klienta také nezisková organizace.  I zde existuje celá řada způsobů řešení úpadku dlužníka - insolvence, pročež jde o velmi složitou službu. Nejčastěji se osoby podávající na sebe insolvenční návrh snaží dosáhnout tzv. oddlužení prostřednictvím splátkového kalendáře, kterému se někdy říká osobní bankrot. Jedná se o způsob oddlužení (osobní bankrot), při němž je stanovena povinnost dlužníka realizovat 60 měsíců splátek ze svých příjmů. Dlužníkovi při oddlužení (osobním bankrotu) však vzniká za určitých podmínek i možnost odvádět splátky nižší, než stanoví zákon. Osoba v oddlužení (osobním bankrotu) žije po stanovenou dobu ze soudem stanoveného životního minima, zatímco ostatní části příjmů jsou použity na splátky. Tato forma oddlužení (osobního bankrotu) je v ČR poměrně novou možností, jak může fyzická osoba nepodnikatel  (ale nově od 01.01.2014 i podnikatelé) vypořádat své závazky vůči věřitelům tímto řízeným oddlužením (osobním bankrotem) a vrátit se tak ke zcela normálnímu finančnímu životu bez strachu z exekucí, atd. V současné době jde o určitě nejlepší (ve vtahu k dlužníkovi) způsob řešení insolvence a tím oddlužení dlužníka, který by bez insolvenčního řízení formou oddlužení (osobního bankrotu) mnohdy nebyl schopen splácet dluhy a exekuce a dokonce ani přibývající úroky k již existujícím dluhům a exekucím. Zajímavostí insolvenčního řízení formou oddlužení (osobního bankrotu) je také skutečnost, že zastavuje nárůst dluhů a výkony exekucí. Včasně a řádně podaným návrhem na insolvenci formou oddlužení (osobního bankrotu) je tak možné například zastavit exekuci prodejem nemovitosti, kterým by jak věřitelé, tak i dlužníci utrpěli finanční újmu. Při insolvenci formou oddlužení (osobního bankrotu) je po jejím schválení nejdůležitější osobou tzv. insolvenční správce, který vlastně řídí celý průběh oddlužení a má tak v podstatě při osobním bankrotu funkci jakéhosi správce majetku. Insolvenční řízení a oddlužení je díky tomuto faktu také prevencí proti poskytování lichvářských půjček, či umělému navyšování úvěrových sankcí, které potom v exekuci narostou do enormních rozměrů.

Konkurz

Konkurz je způsobem řešení úpadku - insolvence dlužníka, který se hodí zejména pro osoby podnikající a společnosti v likvidaci. Podle insolvenčního zákona mají dokonce jednatelé společností, které se dostaly do platební neschopnosti (tedy insolvence) s určitými charakteristikami zákonnou povinnost vyhlásit v čas úpadek. Pokud tak neučiní, mohou nést finanční zodpovědnost za škodu způsobenou věřitelům. Smyslem konkurzu je pak uspokojení pohledávek věřitelů zejména prostřednictvím zpeněžení majetkové podstaty dlužníka, ačkoli může podobně jako v oddlužení prostřednictvím splátkového kalendáře probíhat pravidelná měsíční úhrada splátek. Z pohledu dlužníka je pak zajímavá možnost tzv. smíru s věřiteli. Součástí našich služeb je i hledání podobných cest, jak vypořádat závazky vzniklé z podnikání.